CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Kurz ETF – Bůh filosofů

Kurz celoživotního vzdělávání ETF UK

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova

 

zve všechny zájemce ke kurzům celoživotního vzdělávání a
univerzity třetího věku, pořádaným v zimním semestru akademického
roku 2024/25. V rámci Úvodu do evangelické teologie
připravila katedra filosofie řadu přednášek, nazvanou

Bůh filosofů

  • Přednášejí:

prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

 

Kurz představí pojetí božství v evropských dějinách: od jednotlivých antických škol přes středověké křesťanské autory a
novověké myslitele, kteří křesťanství za mnohé vděčí, až k pozoruhodným filosofům dvacátého století.

 

  • 10.10. 2024 Lenka Karfíková: Bůh v antickém a středověkém křesťanském myšlení
  • 14.11. 2024 Olga Navrátilová: Bůh u Descarta, Spinozy, Leibnize a Kanta
  • 19.12. 2024 Jan Kranát: Bůh v německé idealistické filosofii
  • 23.1. 2025 Jan Kranát: Bůh ve filosofii XX. století

 

Koná se v Olomouci ve farním sboru ČCE (Blahoslavova 1) v uvedené čtvrtky od 14.00 do 18.00 hod.

 

Začínáme ve čtvrtek 10.10. 2024.

 

Dotazy a přihlášky posílejte na:

e-mail: office@etf.cuni.cz
tel.: +420 221 988 216, fax: +420 221 988 215
CŽV/U3V na ETF UK, Černá 9, 110 00 Praha 1
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html

 

pozvánka ke stažení zde

 

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.