CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black
vítejte, jsme evangelický sbor v olomouci
Přijďte na bohoslužby každou neděli v 9 hodin
Rekonstrukce kostela
Rozsáhlá rekonstrukce nejen střechy našeho kostela
Další info
Previous slide
Next slide

NOVINKY

CCE olomouc

Kurz ETF – Bůh filosofů

Kurz celoživotního vzdělávání ETF UK

CCE olomouc

Hlavní dar lásky 2024

Olomoucký sbor letos obdrží výtěžek sbírky HDL Jeronýmovy jednoty

CCE olomouc

Chystáme se na Velikonoce

Program ve sboru před Velikonocemi a o Velikonocích

AKCE

08. 06. 2024

The Collaboration Contamination Concert

Benefiční koncert na podporu spolku Setkávání Travná – hraje Edmund a dalších 20 hudebníků.
16. 06. 2024

Setkání v Drahanovicích

Sborové odpoledne, setkání rodin s dětmi z okolních sborů

KDO JSME

Chtěli byste se dozvědět něco víc o tom kdo jsme, co děláme a proč vůbec existujeme? Klikněte na některé z tlačítek!

ŽIVOT SBORU

Jsme společenství různých věků, zájmů a zaměření. Proto tvořme různé skupinky, které se pravidelně schází nejen v kostele a jsou otevřeny všem, kdo mají zájem.

SENIOR KLUB

NEDĚLNÍ ŠKOLA

SEŠLOST

Křesťanská služba - sborová diakonie

Biblické hodiny

setkání dětí

Mládež

STARŠOVSTVO

RODINNÁ REKREACE

KÁZÁNÍ

Nestihli jste v neděli kázání nebo si ho chcete přečíst znovu? Zde najdete kázání zpětně několik nedělí a některé i na videu!

19.5.2024

Noemi Batlová
Skutky 2, 17-18

12.5.2024

Jan Lukáš
Nanebevstoupení Páně
Efezkým 1, 20-23

5.5.2024

Jana Hojná
Marek 8, 22-26

MULTIMÉDIA

Abyste mohli stále zůstat v obraze, vydáváme pro vás každý měsíc časopis. A kdybyste náhodou nemohli přijít do kostela osobně, můžete si pustit vybrané bohoslužby u vás doma v obýváku nebo na cestách.
Archiv starších čísel našeho měsíčníku.
Náš Youtubový kanál.

můžete podpořit
činnost našeho
sboru

Mnohokrát děkujeme.

image

2302116008/2010

CO NABÍZÍME

BOHOSLUŽBY

Slavení bohoslužeb je jádrem života církve, oslavou Boha a jeho díla spásy pro člověka. Je to příležitost, k níž se křesťané po staletí shromažďují, aby společně naslouchali zvěsti Božího slova na základě předčítaného biblického textu, dali se jím oslovit a posílit ve víře a naději; aby také dále společně přijímali Kristovy svátosti / Křest svatý a Svatá večeře Páně / a společně oslavovali Boha modlitbami a zpěvem.

KŘEST

Křest svatý je pro křesťany viditelným ujištěním o spáse skrze dílo a oběť Ježíše Krista a člověk ho přijímá pouze jednou v životě. Koná se zásadně v rámci bohoslužebného shromáždění sboru, a to některou neděli, na které se rodiče domluví s kazatelem našeho sboru. O křest žádají rodiče nejlépe společně. Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů byl členem naší církve. Pokud není, ale byl pokřtěn v církvi jiné, má možnost se do našeho sboru přihlásit. Pokud jsou oba rodiče nepokřtěni, pak je křest dítěte možný, jestliže se jeden z rodičů rozhodne přijmout křest v našem sboru a projde předchozí předkřestní přípravou. Na její podobě se dohodne s kazatelem sboru. S ním také připraví konkrétní podobu křestního shromáždění včetně křestního vyznání víry. Křest svatý se koná zpravidla ve druhé části bohoslužeb, po kázání.

VEČEŘE PÁNĚ

V Českobratrské církvi evangelické probíhá po způsobu chleba a vína a je pro nás, podobně jako Křest svatý, viditelným ujištěním o spáse skrze Ježíše Krista. Na rozdíl od křtu smíme a máme tuto svátost přijímat opakovaně a co nejčastěji. Ve společenství kolem Kristova stolu také spatřujeme předjímku budoucího plného společenství s Kristem v jeho království, které vyhlížíme. Ke Svaté večeři Páně zveme všechny pokřtěné, a to bez rozdílu křesťanského vyznání, případně i ty, kteří dosud pokřtěni nejsou, ale ke křtu svatému se připravují.

SVATBA

Svatba v kostele znamená, že novomanželé si přejí do začátku svého společného života přijmout Boží požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc., aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatba v kostele má smysl pro lidi věřící, kteří chtějí žít pod autoritou Božího slova, v upřímnosti a navzájem si odpouštět.

Českobratrská církev evangelická koná požehnání sňatku především pro členy svých sborů. V praxi se však často stává, že jeden z partnerů je z jiné církve. Taková okolnost není překážkou, pokud se svatbou v naší církvi souhlasí. Pokud je ovšem druhý partner katolického vyznání, je třeba si uvědomit, že římskokatolická církev svatbu v evangelické církvi neuznává a dívá se na takové lidi jako na církevně nesezdané a nedovoluje jim proto přistupovat je svátostem. Tito katolíci však mohou přistupovat ke Svaté večeři Páně v církvi evangelické. Ve všech případech, kdy jsou partneři z jiných církví, je dobré se před svatbou domluvit, v které církvi budou vychovávat a křtít své děti.

POHŘEB

K lidskému životu patří nejen chvíle radostné, ale i smutné. Jedna z nejtěžších situací, s kterou se lidé musí vyrovnat, je úmrtí blízkého člověka. V takové chvíli je největší pomocí lidská solidarita, blízkost a pochopení. Církev nabízí v takových případech pozůstalým sdílení jejich zármutku a pohřební rozloučení na jimi vybraném místě. Tuto službu nabízí všem, kteří hledají pomoc a útěchu v Božím slovu, bez ohledu na to, zda byli členy naší církve nebo sboru.

Pokud byste chtěli požádat o rozloučení s Vaším zesnulým našeho faráře Jana Lukáše, obraťte se, prosím, na naši farní kancelář v Olomouci, Blahoslavova 1, nejprve telefonicky a potom při osobní návštěvě, kdy poslední rozloučení konkrétně domluvíte. Naše církev nerozlišuje, zda se jedná o pohřeb žehem nebo do hrobu. Rozloučení je možné uskutečnit v našem kostele, v olomouckém krematoriu nebo v kapli hřbitova.

Rozloučení má obvykle formu krátké pobožnosti, při níž zazní biblický verš, modlitba, kázání, někdy i krátký životopis zesnulého a jeho odevzdání do rukou Božích. Výběr hudby je na pozůstalých, i v tomto případě však doporučujeme konzultaci s farářem.

V případě, že se rozhodnete požádat o tuto službu našeho faráře, prosíme, abyste se dříve než pohřeb objednáte u pohřební služby, telefonicky domluvili v naši kanceláři (585 223 223 nebo   776 029 782) na vhodném datu a hodin.

HISTORIE

Z HISTORIE SBORU
Samostatný český reformovaný evangelický sbor byl v Olomouci ustanoven rozhodnutím církevní rady ve Vídni dne 26. ledna 1906. Prvním farářem se stal František Prudký. Rozrůstajícímu se sboru se dosavadní modlitebna postupně stávala malou a proto se sbor rozhodl k dostavbě chrámu podle návrhu německého architekta Otto Kuhlmanna. Se stavbou bylo započato již v prvních válečných dnech, očekávalo se, že 1. světová válka skončí do několika měsíců. V těžkých válečných letech se nedostávalo ani peněz, ani materiálu, nebylo ani dost pracovníků. Nakonec byl dostavěný chrám spolu s několika sály pro nedělní školu, mládež a biblické hodiny otevřen až v roce 1920. V letech 1985–87 byl obnoven interiér kostela podle projektu arch. Bartáka z Ostravy-Hlučína.

ČERVENÝ KOSTEL
V roce 1946 na základě dekretu prezidenta republiky dostal náš sbor do užívání červený kostel a farní budovu po německé evangelické církvi. V té době se uvažovalo o vytvoření druhého evangelického sboru v Olomouci, k čemuž tak byly vytvořeny nejen duchovní, ale i hmotné podmínky. Bohužel doba svobody trvala velmi krátkou dobu a únor 1948 všechny naděje zhatil. Nakonec byli v roce 1960 evangelíci z červeného kostela vyhnáni a od té doby sloužil tento krásný a nedoceněný kostel jako sklad vědecké knihovny. Od r. 2019 probíhá rekonstrukce červeného kostela, který je majetkem Olomouckého kraje. Rekonstruované prostory kostela pak budou sloužit jako sál pro veřejná čtení, koncerty, přednášky či výstavy s celkovou kapacitou až 200 osob.

PARTNERSTVÍ

V našem sboru držíme partnerství s jinými sbory dokonce ze zahraničí. Navíc k tomu spolupracujeme i s dalšími církevními organizacemi.

AMERIKA

Velmi živé je naše současné, nejnovější partnerství. Je uzavřeno pod heslem „Congregation to Congregation“ (Sbor se sborem) v rámci celocírkevního partnerství ČCE s PCUS. Naším partnerským, jak říkají Američané, sesterským, sborem je Covenant Presbyterian Church in Athens, Georgia, USA. V r. 2017 se uskuteční již třetí English Camp, který na rozdíl od podobných kurzů angličtiny, které jsou organizovány pro specifické věkové skupiny, je mezigenerační. Je to velkým přínosem i pro samotné společenství našeho sboru, nejen pro výuku angličtiny. Na posledním zde bylo 13 amerických učitelů. Bydleli v rodinách, čehož si velmi vážili a oceňovali to jako možnost poznání života v naší zemi. V nových podmínkách, nejen ekonomických, ale i díky možnosti svobodné komunikace a svobodnému styku s partnery a přáteli, pronikáme hlouběji do hlubších vrstev historického kontextu a jeho vlivu na sociální a osobní život. To nám pomáhá vytvářet bližší a pevnější vztahy mezi jednotlivci i oběma sbory.

DIAKONIE

Olomoucký sbor je od roku 2009 partnerským sborem Diakonie Rýmařov.

Podle Řádu diakonické práce ČCE volí staršovstvo sboru dozorčí radu střediska, v níž jsou také zástupci olomouckého sboru.

Pastorační pracovnice olomouckého sboru pravidelně dojíždí do Domova pro seniory v Dolní Moravici, navštěvuje klienty a koná pobožnosti. Před vánočními a velikonočními svátky se v domově konají bohoslužby.

Olomoucký sbor připravuje pro klienty Domova vánoční balíčky s pečivem a pravidelně organizuje burzy rukodělných prací, jejichž výtěžek je určen Domovu.

KEA

Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi. Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991.

Významným mezníkem v historii školy se stalo její přemístění do krajského města Olomouce. Výuka školy v prostorách bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici č. 13 v Olomouci byla slavnostně zahájena 1. září 2008.

V našem sboru probíhají pravidelné abonentní koncerty školy. Ve škole působí kaplan ČCE farář Aleš Wrana. 4x ročně se ve škole konají bohoslužby, kterých se zúčastňují zástupci sboru.

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.

SENIOR KLUB

Kromě vděčnosti za tak požehnaný věk, který Vám byl dán, přijměte pozvání do Seniorklubu, který je určen právě pro Vaši věkovou skupinu a ty starší. Seniorklub se schází na půdě sboru v malém sále v přízemí vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci. Čas konání: 9.00 hodin nebo 14.00 hodin. Sledujte aktuální oznámení v Poslu a při bohoslužbách.

NEDĚLNÍ ŠKOLA

Děti přicházejí s rodiči v neděli v 9 hodin na bohoslužby, odcházejí se svými učiteli při druhé písni z bohoslužeb a mají svůj program v dolním sále kostela.

Biblické příběhy pro děti:

Abraham

Mojžíš

Rút

Ester

 

SEŠLOST

Sešlost je volná skupina rodin střední generace, většinou s dětmi předškolními nebo školou povinnými. Dali jsme se dohromady především z toho důvodu, že v tom náročném každodenním běhu a starostech o zabezpečení chodu rodiny nacházíme málo prostoru pro soustředění na náš vlastní vnitřní život – duševní a duchovní. Proto jsme se začali scházet pravidelně 2x za měsíc ve všední dny večer – po rodinách doma, abychom se společně soustředili na zpěv, modlitbu a vzájemné sdílení prožitých radostí a starostí rodinných, ale i sborových. To je pro nás velmi důležité.

KŘESŤANSKÁ SLUŽBA - sborová diakonie

Sborová diakonie je velice praktická záležitost. Vyrůstá z bohoslužeb. A vyráží mezi lidi. Ven z kostelů a modliteben. Na všechna místa. A pak se vrací. A jako dobrý strom přináší dobré ovoce. Nové bohatství sborům, novou inspiraci a povzbuzení. Ujištění o tom, že Boží království je mezi námi.

 

Myslíme především na pomoc nemocným, na starší generaci, na osamělé a nemocné. Znamená to zajistit dopravu pro potřebné na bohoslužby, telefonní službu pro vzdálené a osamělé a pro ty, kteří nemohou přicházet, návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, gratulační službu jubilantům. Je třeba myslet nato, co potřebují a postrádají, je třeba pomoci. Myslíme i na ty, kteří se sboru odcizili, bydlí daleko, na okraji sboru.

BIBLICKÉ HODINY

Biblické hodiny tradičně patří k životu evangelických sborů. Po úvodní písni a modlitbě společně čteme vybraný biblický text. Následující výklad kazatele chce být úvodem k dalšímu rozhovoru o tom, k čemu nás slova Bible vedou a zvou. 

Biblické hodiny se konají každé úterý od 18 hodin v sále kostela.
Program připravuje br. farář. Jan Lukáš.
Všichni jsou srdečně zváni!

SETKÁNÍ DĚTÍ

Biblická hodina pro děti (dříve též zvaná „náboženství“) je setkáním dětí od 7 do 13 let. Vytváříme společenství, vztahy otevřenosti, důvěry, přátelství a ohleduplnosti. Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Vedeme je k důvěře v Ježíše Krista a jeho evangelium, zpíváme, hrajeme hry, tvoříme, vyrábíme, stolujeme. Schůzky trvají 60 minut, vždy v pátek od 16:00 hod. Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Jezdíváme na týdenní letní tábor a rodinnou sborovou rekreaci.

Mládež

Jsme křesťanská mládež z Olomouce a setkáváme se jednou za týden, v pátek v 18:00 u nás v dolních sálech. Přijď někdy za námi!

Do našeho setkání patří duchovní (tzv. vážný program) a následně buď hrajeme hry, nebo se díváme na nějaké hudební klipy. Každý do programu může přispět čímkoliv, co ho zaujalo a s čím se chce podělit s ostatními. Občas se také díváme na nějaký film nebo k nám pozveme zajímavou osobu, o které se chceme dozvědět víc a vyzpovídáme ji (tomu říkáme Křeslo pro hosta). Na začátku setkání ještě zpíváme s hudebními nástroji.

Mimo naše schůzky jezdíme ještě na různé akce.

STARŠOVSTVO

Staršovstvo je správní orgán sboru, který odpovídá a řídí život a provoz sboru. Mandát člena staršovstva je šestiletý, členové jsou voleni sborovým shromážděním. Virilním (nevoleným) členem staršovstva je farář. Volených členů má staršovstvo 18, z toho 2 jsou náhradníci

Členy staršovstva od r. 2021 jsou:

Marta Bartušková (2. náhradník)

Daniel Batla

Pavel Brtník

Adéla Gabrielová

Ondřej Holubec

Tomáš Hromádka

Petra Chovancová

Alexandr Jeništa

Jiří K. Jurečka

Jan Lukáš (farář)

Dan Marek

Eva Palová Dostálová

Jakub Ruml

Věra Schnaubeltová

Marta Solichová (1. náhradník)

Marek Vraj (kurátor)

Jana Vrajová (náměstkyně kurátora)

RODINNÁ REKREACE

Rodinná rekreace v Ptenském Dvorku je aktivita organizovaná členy olomouckého sboru ČCE, která vznikla za farářského působení Joela Rumla v našem sboru.

Je určena pro členy našeho sboru, přátele z jiných sborů i další zájemce mimo naší církev. Účastnit se mohou tedy všichni, kdo mají zájem prožít ve společenství část své dovolené. Jelikož se jedná o rodinný pobyt, jsme tu společně všechny generace: prarodiče, rodiče i děti. Bývá nás kolem 50-60.

V malebném údolí, kousek za vesnicí Ptenský Dvorek u Prostějova, se nachází středisko prostějovského Sokola. Zde většinou v 2. srpnovém týdnu prožíváme společné chvíle.