CCE_Logo_FarnisborvOlomouci_H_Black

Kázání

12.3.2023

Jan Lukáš
Kain a Ábel
1. Mojžíšova 4, 2-26

5.3.2023

Jan Lukáš
O rozhodnutí k následování
Lukáš 9, 57-62

19.2.2023

Jan Lukáš
Žalm 31
Žalm 31, 1-5

12.2.2023

Jan Lukáš
Běh a boj víry
1. Korintským 9, 24-27

5.2.2023

Jan Lukáš
Chléb života
Jan 6, 35

29.1.2023

Jan Lukáš
Uzdravení posedlých v Gadaře
Matouš 8, 28-34

22.1.2023

Jana Hojná
Genesis 1, 1-21

15.1.2023

Jan Lukáš
Slova ryzí
Žalm 12

8.1.2023

Jan Lukáš
Bůh, který vidí
1. Mojžíšova 16, 13

1.1.2023

Jan Lukáš
Obřezání Páně
Lukáš 2,21

31.12.2022

Jan Lukáš
Dejte se smířit s Bohem
2. Korintským 5, 17-21

26.12.2022

Kamil Vystavěl
Říkají mu syn Davidův
Lukáš 2, 1-20

25.12.2022

Jan Lukáš
Boží hod vánoční
Lukáš 2, 10-11

11.12.2022

Jan Lukáš
Jsi ten, který má přijít
Matouš 11, 2-15

4.12.2022

Jan Lukáš
Jákobovy vánoce
Genesis 28, 10-19

27.11.2022

Jan Lukáš
Proutek z pařezu Jišajova
Izajáš 11, 1

20.11.2022

Daniel Tomeš
Žalm 90, 16-17

13.11.2022

Jan Lukáš
Davidovo pokání
2. Samuelova 12

6.11.2022

Benjamin Roll
Proč jste tak ustrašení?
Marek 4, 35-41

30.10.2022

Jana Hojná
Abakuk 3, 17-19

23.10.2022

Jan Lukáš
Davidův hřích
2. Samuelova 11

16.10.2022

Lubomír Červenka
Slovo na cestu
Koloským 3, 12

2.10.2022

Jan Lukáš
David a Abígajil
1. Samuelova 26, 35-42

25.9.2022

Jan Lukáš
David v jeskyni Én–gedí
1. Samuelova 24, 20

18.9.2022

Jan Lukáš
David a Goliáš
1. Samuelova 17

11.9.2022

Jan Lukáš
Pomazání Davida za krále
1. Samuelova 16, 7

17.7.2022

Jan Lukáš
Dvě cesty
Žalm 1

3.7.2022

Jan Lukáš
Všecko zkoumejte
1. Tesalonickým 5, 21-22

26.6.2022

Jan Lukáš
Jedno srdce a jedna duše
Skutky 4, 32-35

12.6.2022

Jan Lukáš
O svaté Trojici
Skutky 4, 23-31

22.5.2022

Jan Lukáš
Život hodný Kristova evangelia
Filipským 1, 27-28

15.5.2022

Jan Lukáš
O odchodu k Otci
Jan 16, 7-11; 17-20

8.5.2022

Jan Lukáš
Já jsem s vámi
Matouš 28, 20

1.5.2022

Jan Lukáš
Boží láska je silnější než smrt
Píseň 3, 1-4

10.4.2022

Jan Lukáš
Co je nám po druhých?
Matouš 27, 1-10

3.4.2022

Jan Lukáš
Lev řvoucí
1. Petrova 5, 8-9

20.3.2022

Jan Lukáš
Odpověď řeckým poutníkům
Jan 12, 20-26

13.3.2022

Jan Lukáš
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví
Exodus 20, 16

20.2.2022

Jan Lukáš
Kdo je veliký
Marek 10, 32-45

13.2.2022

Jan Lukáš
Chůze po vodě
Matouš 14, 22-33

6.2.2022

Jan Lukáš
Podobenství o rozsévači
Lukáš 8, 4-15

23.1.2022

Jan Lukáš
Bůh je naše útočiště
Žalm 46, 2-8

16.1.2022

Jan Lukáš
Celocírkevní heslo 2022
JAN 6, 37

9.1.2022

Jana Hojná
Pozvedněte své oči
Jeremiáš 3,19 – 4,15

O NÁS

Jsme křesťané, hlásící se k protestantské tradici. Chceme se s druhými dělit o principy své víry a křesťanskou víru nabízet všem, kdo o ni projeví zájem. Slovo křesťan pochází od jména Kristus. Toho vyznáváme jako živého Božího Syna a Spasitele s ním spojujeme svou osobní naději i naději pro náš svět. Vlastní obsah křesťanské víry vyznáváme nejčastěji slovy Apoštolského vyznání víry.

Součástí naší činnosti je nabídka duchovního poradenství a doprovázení pro všechny, kdo hledají odpovědi na své životní otázky, nebo řeší závažné životní problémy. Součástí toho bývá zřetel na Písmo svaté a také modlitba. V neposlední řadě patří k naší činnosti také charitativní služba a péče o všelijak potřebné lidi.

 

Co konkrétně děláme? Základem jsou bohoslužby každou neděli v 9 hodin. Po nich se scházíme k setkáním u kávy. Paralelně s nimi probíhá výuka dětí v nedělní škole ve dvou věkových skupinkách. Na prahu dospělosti konáme tzv. konfirmaci, což je první osobní vyznání víry v životě a přiznání se ke křtu, který proběhl v nejranějším věku. Pravidelně se schází skupinka dětí, dorostu a mládeže. Svoje schůzky má i střední generace, seniorklub, konáme letní tábory a sborové rekreace. V našem kostele je možné uzavřít manželství po předchozí předmanželské přípravě. A samozřejmě doprovázíme pozůstalé v souvislosti s úmrtím jejich blízkých.

 

Náš sbor jistě není uzavřenou komunitou, ale srdečně zveme každého k účasti na sborovém životě. Snažíme se mezi sebou vytvářet vztahy důvěry, vzájemné úcty, lásky a solidárnosti. Současně víme, že ne vždy se nám to stoprocentně daří a že jsme zkrátka jen chybující lidé.

 

Ve sboru působí farář spolu s i funkčním čtrnáctičlenným staršovstvem, které celý sbor řídí a vede po stránce duchovní, ale i hospodářské i stavební.